โครงการในพระราชดำริ

 

ลำดับ จังหวัด รายชื่อโครงการ ประเภท ที่อยู่ ที่มา
1 กระบี่ โครงการฝายห้วยน้ำแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กิจกรรมระบบส่งน้ำ)   บ้านห้วยน้ำแก้ว หมู่ที่ 6 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่  ฝาย/ ฝายทดน้ำ อ.เขาพนม  จ.กระบี่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   (สำนักงาน กปร.)
2 กาญจนบุรี โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง จ.กาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   (สำนักงาน กปร.)
3 กาญจนบุรี โครงการฝายทดน้ำในลำห้วยแม่ระวัง กม.1+800  จ.กาญจนบุรี ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี กรมชลประทาน
4 กาญจนบุรี โครงการฝายทดน้ำในลำห้วยแม่ระวัง กม.3+300  จ.กาญจนบุรี ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี กรมชลประทาน
5 กาญจนบุรี โครงการฝายทดน้ำในลำห้วยแม่ระวัง กม.4+600  จ.กาญจนบุรี ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี กรมชลประทาน
6 กาญจนบุรี โครงการฝายทดน้ำบ้านลานกร่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   (สำนักงาน กปร.)
7 กาญจนบุรี โครงการฝายทดน้ำบ้านลำเหย    จ.กาญจนบุรี ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี กรมชลประทาน
8 กาญจนบุรี โครงการฝายทดน้ำบ้านหนองแดง  ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี กรมชลประทาน
9 กาญจนบุรี โครงการฝายทดน้ำบ้านหนองรี    จ.กาญจนบุรี ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี กรมชลประทาน
10 กาญจนบุรี โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   จ.กาญจนบุรี  งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี สื่อมวลชนสัญจร
11 กาญจนบุรี โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง   จ.กาญจนบุรี ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี มูลนิธิชัยพัฒนา
12 กาญจนบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย  เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี กรมชลประทาน
13 กาฬสินธุ์ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง  เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.  กุฉินารายณ์    จ.  กาฬสินธุ์ กรมชลประทาน
14 กาฬสินธุ์ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ พัฒนาลุ่มน้ำ/   แหล่งน้ำ อ.เขาวง  จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   (สำนักงาน กปร.)
15 กำแพงเพชร โครงการฝายคลองสวนหมาก ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร กรมชลประทาน
16 กำแพงเพชร โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร กรมชลประทาน
17 กำแพงเพชร โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร กรมชลประทาน
18 กำแพงเพชร โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร กรมชลประทาน
19 ขอนแก่น โครงการพัฒนาบึงแก่งน้ำต้อน พัฒนาลุ่มน้ำ/   แหล่งน้ำ อ.เมือง  จ.ขอนแก่น กรมชลประทาน
20 ขอนแก่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี (ขุดลกหนองโง้ง)  พัฒนาลุ่มน้ำ/   แหล่งน้ำ อ.เมือง  จ.ขอนแก่น กรมชลประทาน
21 ขอนแก่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   จ.ขอนแก่น พัฒนาลุ่มน้ำ/   แหล่งน้ำ จ.ขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   (สำนักงาน กปร.)
22 จันทบุรี โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด   (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รอยต่อ  5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
23 ฉะเชิงเทรา โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด   (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รอยต่อ  5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
24 ชลบุรี โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด   (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รอยต่อ  5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
25 ชัยภูมิ ฝายห้วยหว้า จ. ชัยภูมิ ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ กรมชลประทาน
26 ชัยภูมิ อ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ จ. ชัยภูมิ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ กรมชลประทาน
27 ชัยภูมิ อ่างเก็บน้ำบ้านท่าเว่อ จ. ชัยภูมิ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ กรมชลประทาน
28 ชัยภูมิ อ่างเก็บน้ำบ้านโนนศรีสง่า จ . ชัยภูมิ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ กรมชลประทาน
29 ชัยภูมิ อ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหม่า จ. ชัยภูมิ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ กรมชลประทาน
30 ชัยภูมิ อ่างเก็บน้ำบ้านวังขื่อ จ . ชัยภูมิ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.  ซับใหญ่    จ.  ชัยภูมิ กรมชลประทาน
31 ชัยภูมิ อ่างเก็บน้ำบ้านโหล่น (ห้วยปาดหมี) จ. ชัยภูมิ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ กรมชลประทาน
32 ชัยภูมิ อ่างเก็บน้ำบ้านโหล่น (ห้วยมะขาม) จ. ชัยภูมิ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ กรมชลประทาน
33 ชัยภูมิ อ่างเก็บน้ำห้วยลาดเหนือ จ. ชัยภูมิ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ กรมชลประทาน
34 ชัยภูมิ อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ จ . ชัยภูมิ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ กรมชลประทาน
35 ชุมพร โครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำคลองกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร อาคารอัดน้ำ อ.ละแม  จ.ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   (สำนักงาน กปร.)
36 ชุมพร โครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำห้วยอินทนิลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   หมู่ที่ 8 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร อาคารอัดน้ำ อ.สวี  จ.ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   (สำนักงาน กปร.)
37 ชุมพร โครงการทำนบดินคลองกระโจมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   บ้านหินกูบ หมู่ที่ 3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ทำนบดิน อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   (สำนักงาน กปร.)
38 ชุมพร โครงการฝายคลองปังหวานอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านท่าแพ   หมู่ที่ 4 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.พะโต๊ะ  จ.ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   (สำนักงาน กปร.)
39 ชุมพร โครงการฝายคลองหินใส  ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.เมือง  จ.ชุมพร กรมชลประทาน
40 ชุมพร โครงการฝายทดน้ำบ้านวังปลา   พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ  ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.หลังสวน  จ.ชุมพร กรมชลประทาน
41 ชุมพร โครงการอาคารอัดน้ำบ้านนาแซะ  อาคารอัดน้ำ อ.เมือง  จ.ชุมพร กรมชลประทาน
42 เชียงราย โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแสนตอ ระบบส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.พาน  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
43 เชียงราย โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านสันนา อ.แม่สาย   จ.เชียงราย งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.แม่สาย  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
44 เชียงราย โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบ้านจะต๋อเบอ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เมือง  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
45 เชียงราย โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบ้านจะฟู งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เมือง  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
46 เชียงราย โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบ้านห้วยบงใต้ จ.เชียงราย งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.พาน  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
47 เชียงราย โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่างและพื้นที่ข้างเคียงบ้านร่มฟ้าทอง   จ.เชียงราย งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
48 เชียงราย โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย ต.เวียง   อ.เชียงของ จ.เชียงราย งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เชียงของ  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
49 เชียงราย โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านธารทอง งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
50 เชียงราย โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านปางขอน งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เมือง  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
51 เชียงราย โครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งดุก งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เชียงของ  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
52 เชียงราย โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายวังเคียน ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
53 เชียงราย โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่ท่าเรือ อ.พาน   จ.เชียงราย สถานีสูบน้ำ อ.พาน  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
54 เชียงราย โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยทรายงาม การอนุรักษ์ต้นน้ำ อ.พาน  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
55 เชียงราย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าลัน เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.  พาน    จ.  เชียงราย กรมชลประทาน
56 เชียงราย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปู เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.แม่จัน  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
57 เชียงราย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
58 เชียงราย จัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรต.หนองแรด จ.เชียงราย งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เทิง  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
59 เชียงราย จัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯ ดอยบ่อ จ.เชียงราย งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เมือง  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
60 เชียงราย ฝายห้วยบ่อส้ม จ.เชียงราย ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
61 เชียงราย อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
62 เชียงราย อ่างเก็บน้ำห้วยต้นงุ้น อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เวียงเชียงรุ้ง  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
63 เชียงราย อ่างเก็บน้ำห้วยฝายพร้อมระบบส่งน้ำ  จ.เชียงราย เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เชียงของ  จ.เชียงราย กรมชลประทาน
64 เชียงใหม่ โครงการจัดหาน้ำ บ้านแม่บวนใต้ จ.เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.ดอยเต่า  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
65 เชียงใหม่ โครงการจัดหาน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยผาจ้อ จ.เชียงใหม่ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ดอยเต่า  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
66 เชียงใหม่ โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ขอ อ.แม่แจ่ม   จ.เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ บริษัท   สนุก ออนไลน์ จำกัด
67 เชียงใหม่ โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ปะ   (อ่างเก็บน้ำห้วยตอง) อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่ บริษัท   สนุก ออนไลน์ จำกัด
68 เชียงใหม่ โครงการบ้านแปกแซม จ.เชียงใหม่ สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร   ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อ.เวียงแหง  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
69 เชียงใหม่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยดำ จ.เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เวียงแหง  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
70 เชียงใหม่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยฟ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
71 เชียงใหม่ โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   จ.เชียงใหม่ และจ.ลำพูน พัฒนาลุ่มน้ำ/   แหล่งน้ำ จ.เชียงใหม่  และจ.ลำพูน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
72 เชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบ อ.อมก๋อย พัฒนาพื้นที่ อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
73 เชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  พัฒนาพื้นที่ อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่ สำนักข่าวเจ้าพระยา
74 เชียงใหม่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่งอนตามแนวพระราชดำริ   สมเด็จพระทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนาลุ่มน้ำ/   แหล่งน้ำ จ.เชียงใหม่ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
75 เชียงใหม่ โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่ อ.ดอยเต่า พัฒนาพื้นที่ อ.ดอยเต่า  จ.เชียงใหม่ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
76 เชียงใหม่ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ จ.เชียงใหม่ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ดอยเต่า  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
77 เชียงใหม่ โครงการระบบกักเก็บน้ำในถ้ำตามพระราชดำริ (ถ้ำห้วยลึก)   ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระบบส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่ มูลนิธิชัยพัฒนา
78 เชียงใหม่ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ต.ท่าเดื่อ จ.เชียงใหม่ สถานีสูบน้ำ อ.ดอยเต่า  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
79 เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำ ดอยซอยเทอลู่ จ.เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
80 เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำ ดอยม่อนล้าน จ.เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
81 เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำดอยแบแล จ.เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
82 เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำบ้านนาศิริ จ.เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
83 เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำบ้านปรอโพ จ.เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
84 เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำบ้านแม่ตุงติง จ.เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
85 เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำบ้านห้วยขนุน จ.เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
86 เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำบ้านห้วยยาบ จ.เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
87 เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำสนับสนุน บ้านเสาแดง จ.เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
88 เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำห้วยแม่เกี๋ยง จ.เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
89 เชียงใหม่ งานจัดหาแหล่งน้ำบ้านซิแบร จ.เชียงใหม่ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
90 เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  ศูนย์การศึกษา อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
91 เชียงใหม่ สถานีสูบน้ำ บ้านหนองปู-บ้านหนองผักบุ้ง จ.เชียงใหม่ สถานีสูบน้ำ อ.ดอยเต่า  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
92 เชียงใหม่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวคำ จ.เชียงใหม่ สถานีสูบน้ำ อ.ดอยเต่า  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
93 เชียงใหม่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยทรายมูล จ.เชียงใหม่ สถานีสูบน้ำ อ.ดอยเต่า  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
94 เชียงใหม่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแอ่นจัดสรร จ.เชียงใหม่ สถานีสูบน้ำ อ.ดอยเต่า  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
95 เชียงใหม่ สถานีสูบน้ำฯ บ้านโท้ง-บ้านห้วยริน จ.เชียงใหม่ สถานีสูบน้ำ อ.ดอยเต่า  จ.เชียงใหม่ กรมชลประทาน
96 ตรัง โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.รัษฎา  จ.ตรัง กรมชลประทาน
97 ตรัง โครงการฝายคลองเขาช่องจันทร์ จ.ตรัง ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.สิเกา  จ.ตรัง กรมชลประทาน
98 ตรัง โครงการฝายทดน้ำบ้านวังสมบูรณ์ จ.ตรัง ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง กรมชลประทาน
99 ตรัง โครงการฝายบ้านคลองคุ้ย จ.ตรัง ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง กรมชลประทาน
100 ตรัง โครงการฝายบ้านด่าน    ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.เมือง  จ.ตรัง กรมชลประทาน
101 ตรัง โครงการฝายบ้านด่าน 1 และโครงการฝายบ้านด่าน 2   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง  ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.เมือง  จ.ตรัง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   (สำนักงาน กปร.)
102 ตรัง โครงการฝายบ้านน้ำราบ จ.ตรัง ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.นาโยง  จ.ตรัง กรมชลประทาน
103 ตรัง โครงการอ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง จ.ตรัง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง กรมชลประทาน
104 ตรัง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก 2 จ.ตรัง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.กันตัง  จ.ตรัง กรมชลประทาน
105 ตาก โครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.แม่สอด  จ.ตาก กรมชลประทาน
106 ตาก โครงการจัดหาน้ำให้กับโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.แม่ระมาด  จ.ตาก กรมชลประทาน
107 ตาก โครงการจัดหาน้ำให้กับโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก กรมชลประทาน
108 ตาก โครงการจัดหาน้ำให้กับโรงเรียนบ้านแม่อมกิ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก กรมชลประทาน
109 ตาก โครงการประปาโรงเรียนบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 2 ระบบส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.พบพระ  จ.ตาก กรมชลประทาน
110 ตาก โครงการระบบส่งน้ำเขื่อนทดน้ำโกกโก่ ระบบส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.แม่สอด  จ.ตาก กรมชลประทาน
111 ตาก โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผักชี เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.สามเงา  จ.ตาก กรมชลประทาน
112 นครนายก เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เมือง  จ.นครนายก กรมชลประทาน
113 นครพนม โครงการทำนบดินห้วยวังหว้า ทำนบดิน อ.ปลาปาก  จ.นครพนม กรมชลประทาน
114 นครพนม โครงการฝายห้วยโคน ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม กรมชลประทาน
115 นครพนม โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ พัฒนาลุ่มน้ำ/   แหล่งน้ำ อ.ธาตุพนม  จ.นครพนม กรมชลประทาน
116 นครพนม โครงการพัฒนาห้วยวังหิน (ขุดลอกห้วยวังหิน)  พัฒนาลุ่มน้ำ/   แหล่งน้ำ อ.ปลาปาก  จ.นครพนม กรมชลประทาน
117 นครพนม โครงการฟาร์มตัวอย่างป่าอาหารชุมชน บ้านโคกสว่าง อ.ปลาปาก   จ.นครพนม ฟาร์มตัวอย่าง อ.ปลาปาก  จ.นครพนม สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
118 นครพนม โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม กรมชลประทาน
119 นครพนม โครงการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาแหล่งน้ำกุดเลาะกุดกว้าง อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อ.นาหว้า  จ.นครพนม กรมชลประทาน
120 นครพนม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ อ.นาแก จ.นครพนม เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.นาแก  จ.นครพนม กรมชลประทาน
121 นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาป่าไม้และระบบนิเวศป่าพรุในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ ที่ 2 อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จ.นครศรีธรรมราช สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
122 นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง พัฒนาพื้นที่ อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช กรมชลประทาน
123 นครศรีธรรมราช รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง พัฒนาพื้นที่ 10  อ.ของ    จ.นครศรีธรรมราช  2  อ.ของ    จ.พัทลุงและ  1  อ.    .สงขลา กรมชลประทาน
124 นราธิวาส โครงการ ทรบ.กูตง 2 บ้านสาเมาะ ม.1 ต.บองอ อ.ระแงะ   จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
125 นราธิวาส โครงการ ทรบ.หนองบัวบากง    บ้านบากง ม.6 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
126 นราธิวาส โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำบือราเป๊ะ  ม.3 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ขุดลอก   คลอง บึง อ.เมือง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
127 นราธิวาส โครงการขุดลอกบึงกระทุง บ้านกระทุง ม.3 ต.ลูโบ๊ะสาวอ   อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ขุดลอก   คลอง บึง อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
128 นราธิวาส โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านฮูแตมาแจ   หมู่ที่ 7 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.แว้ง  จ.นราธิวาส สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   (สำนักงาน กปร.)
129 นราธิวาส โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร เกาะโล๊ะโหนด  อ.ตากใบ จ.นราธิวาส งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
130 นราธิวาส โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านคลอแระ  ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
131 นราธิวาส โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกสะตอ  อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.สุไหงปาดี  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
132 นราธิวาส โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านอีนอ  ม.2 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
133 นราธิวาส โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านไอร์ปาโจ ม.8 ต.ลาโล๊ะ   อ.รือเสา จ.นราธิวาส งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
134 นราธิวาส โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านไอร์สาเมาะ ต.โคกสะตอ   อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
135 นราธิวาส โครงการจัดหาน้ำเพิ่มเติม   เพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคบ้านกาแนะ อ.เมือง จ.นราธิวาส งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เมือง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
136 นราธิวาส โครงการจัดหาน้ำเพิ่มเติมสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์วิจัยยาง   เขาสำนัก ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เมือง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
137 นราธิวาส โครงการจัดหาน้ำเสริมให้กับอ่างยะลูตง 2  บ.ยะลูตง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
138 นราธิวาส โครงการจัดหาน้ำให้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ บ้านเขาตันหยง   อ.เมือง จ.นราธิวาส งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เมือง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
139 นราธิวาส โครงการจัดหาน้ำให้ฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ   บ้านจาเราะสโตร์ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เมือง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
140 นราธิวาส โครงการจัดหาน้ำให้มัสยิดเขาตันหยง  ม.4 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เมือง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
141 นราธิวาส โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ 8 (บ้านธนูศิลป์) ม.8   ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
142 นราธิวาส โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่ที่ 8 (บ้านอัยจาดา) ม. 8   ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
143 นราธิวาส โครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนบ้านหัวเขา  ม.4 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เมือง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
144 นราธิวาส โครงการท่อระบายน้ำโคกเคียน บ้านโคกเคียน ม.1 ต.โคกเคียน   อ.เมือง จ.นราธิวาส ท่อส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.เมือง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
145 นราธิวาส โครงการท่อระบายน้ำบ้านโคกมาแจและระบบส่งน้ำ  ต.ลูโบ๊ะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ท่อส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.ยี่งอ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
146 นราธิวาส โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตพระราชฐานพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์   ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ระบบส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.เมือง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
147 นราธิวาส โครงการปาแดกือแย    บ้านปาโจ ม.4 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
148 นราธิวาส โครงการฝาย ร.5 พัน 5 บ้านปิเหล็ง ม.6 ต.มะรือโบออก   อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.เจาะไอร้อง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
149 นราธิวาส โครงการฝายกองบังคับการตำรวจภูธร 12 บ้านปาโจ ม.4 ต.บาเจาะ   อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
150 นราธิวาส โครงการฝายกาแป    บ้านเขาสามสิบ ม.6 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.แว้ง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
151 นราธิวาส โครงการฝายกาเยาะมาตี    บ้านยะลูตง ม. 2 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
152 นราธิวาส โครงการฝายเขาตันหยง บ้านเขาตันหยง ม.4 ต.กะลุวอเหนือ   อ.เมือง จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.เมือง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
153 นราธิวาส โครงการฝายคลองกูตง บ้านยะหอ ม.3 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
154 นราธิวาส โครงการฝายคลองตันหยง หมู่ที่ 1 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง   จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.เจาะไอร้อง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
155 นราธิวาส โครงการฝายคลองน้ำใส 1    บ้านตะบิงลูโต๊ะ ม.1 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
156 นราธิวาส โครงการฝายคลองน้ำใส 2    บ้านตะบิงลูโต๊ะ ม.1 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
157 นราธิวาส โครงการฝายคลองบาลา    บ้านบาลา ม.5 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.แว้ง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
158 นราธิวาส โครงการฝายคลองแบแก บ้านแบแก หมู่ที่ 6 ต.บองอ อ.ระแงะ   จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
159 นราธิวาส โครงการฝายคลองปาโจโต๊ะดาโอ๊ะ  ม.9 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
160 นราธิวาส โครงการฝายคลองไอบือตง    บ้านบาโงไอซา ม.1 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.เจาะไอร้อง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
161 นราธิวาส โครงการฝายตามุง    ม.2 ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
162 นราธิวาส โครงการฝายทดน้ำกูจิงรือปะ บ้านกูจิงรือปะ หมู่ที่ 4   ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   (สำนักงาน กปร.)
163 นราธิวาส โครงการฝายทดน้ำจากือจิ๊บ้านตาเปาะ ม.1 ต.สุวารี อ.รือเสาะ   จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
164 นราธิวาส โครงการฝายทดน้ำตาเปาะ บ้านตาเปาะ ม.1 ต.สุวารี อ.รือเสาะ   จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
165 นราธิวาส โครงการฝายทดน้ำบ้านกาหลง    ม.1 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
166 นราธิวาส โครงการฝายทดน้ำบ้านธรรมเจริญ ม.6 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ   จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
167 นราธิวาส โครงการฝายทดน้ำบ้านบราแง    บ้านนาดา ม.3 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
168 นราธิวาส โครงการฝายทดน้ำบ้านบาลูกาสนอ  ม.4ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ยี่งอ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
169 นราธิวาส โครงการฝายทดน้ำบ้านอูยิ    บ้านอูยิ ม.4 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
170 นราธิวาส โครงการฝายทดน้ำบ้านไอร์กาเซ  ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
171 นราธิวาส โครงการฝายทดน้ำปรินยอ    ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
172 นราธิวาส โครงการฝายทดน้ำปะออ    บ้านปะออ ม.5 ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
173 นราธิวาส โครงการฝายทดน้ำร่มเกล้า บ้านนากอ ม.6 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ   จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ยี่งอ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
174 นราธิวาส โครงการฝายทดน้ำรือเปาะ    ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.จะแนะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
175 นราธิวาส โครงการฝายบาโงกูโบ บ้านบาโงกูโบ ม.6 ต.บองอ อ.ระแงะ   จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
176 นราธิวาส โครงการฝายบ้านกาเด็ง บ้านกาเด็ง ม.6 ต.กาลิซา อ.ระแงะ   จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
177 นราธิวาส โครงการฝายบ้านยะออ บ้านยะออ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.จะแนะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
178 นราธิวาส โครงการฝายบ้านสุแฆ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.จะแนะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
179 นราธิวาส โครงการฝายบ้านแอแจะ ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.จะแนะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
180 นราธิวาส โครงการฝายบ้านไอร์บาลอ    ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.จะแนะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
181 นราธิวาส โครงการฝายบาเละบือแน    บ้านเจาะกือแยง ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
182 นราธิวาส โครงการฝายพงบือเราะ    ม.4 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ยี่งอ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
183 นราธิวาส โครงการฝายเมาะอีเสาะ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.จะแนะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
184 นราธิวาส โครงการฝายโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา บ้านลาแป ม.2 ต.บองอ   อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
185 นราธิวาส โครงการฝายละโอ    หมู่ที่ 1 ต.ศรีบรรพตอ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
186 นราธิวาส โครงการฝายสายบน    ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
187 นราธิวาส โครงการฝายอัยจาดา หมู่ที่ 8 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ   จ.นราธิวาส ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
188 นราธิวาส โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานเพื่อการทำนาในพื้นที่   จ.นราธิวาส เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง จ.นราธิวาส สำนักข่าวเจ้าพระยา
189 นราธิวาส โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   โคกบาฆาบือซา ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ฟาร์มตัวอย่าง อ.เมือง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
190 นราธิวาส โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   บ้านโคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ฟาร์มตัวอย่าง อ.สุไหงปาดี  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
191 นราธิวาส โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   บ้านเจาะเกาะ (ระยะที่ 2) จ.นราธิวาส ฟาร์มตัวอย่าง อ.เจาะไอร้อง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
192 นราธิวาส โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   บ้านตอหลัง ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาสl ฟาร์มตัวอย่าง อ.ระแงะ  จ.นราธิวาสl กรมชลประทาน
193 นราธิวาส โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   บ้านป่าไผ่ (ระยะที่2) จ.นราธิวาส ฟาร์มตัวอย่าง อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
194 นราธิวาส โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   บ้านสะแนะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ฟาร์มตัวอย่าง อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
195 นราธิวาส โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   บ้านปาลุกากาปะ ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ฟาร์มตัวอย่าง อ.แว้ง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
196 นราธิวาส โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถบ้านโคกไร่ใหญ่ต.สุไหงปาดี   อ.สุไหงปาดีจ.นราธิวาส ฟาร์มตัวอย่าง อ.สุไหงปาดีจ.นราธิวาส กรมชลประทาน
197 นราธิวาส โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในจ.ชายแดนภาคใต้ ต.กะลุวอ อ.เมือง   จ.นราธิวาส สวนพฤกษศาสตร์ อ.เมือง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
198 นราธิวาส โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง   บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ฟาร์มตัวอย่าง อ.เมืองนราธิวาส  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
199 นราธิวาส โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโต๊ะแก  บ้านนากอ ม. 6 ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ยี่งอ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
200 นราธิวาส โครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ  ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เจาะไอร้อง  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
201 นราธิวาส โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรกรรมบ้านป่าไผ่ต.ตันหยงลิมอ   อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
202 นราธิวาส โครงการอ่างเก็บน้ำสาเลาะ    บ้านบาโงกูโบ ม.6 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
203 นราธิวาส โครงการอ่างยะลูตง 2    บ้านยะลูตง ม.2 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส กรมชลประทาน
204 นราธิวาส โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส ศูนย์การศึกษา จ.นราธิวาส สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
205 น่าน โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยมัด เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ปัว  จ.น่าน กรมชลประทาน
206 น่าน โครงการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำ อ.ปัว จ.น่าน เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ปัว  จ.น่าน มูลนิธิชัยพัฒนา
207 น่าน โครงการจัดหาน้ำบ้านกอก-บ้านจูน งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.ปัว  จ.น่าน กรมชลประทาน
208 น่าน โครงการจัดหาน้ำบ้านสะจุก-บ้านสะเกี้ยง งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.น่าน กรมชลประทาน
209 น่าน โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบ้านสบขุ่น จ.น่าน งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.ท่าวังผา  จ.น่าน กรมชลประทาน
210 น่าน โครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านสบปืนในพื้นที่อพยพ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.น่าน กรมชลประทาน
211 น่าน โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำและพร้อมปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ ระบบส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.ทุ่งช้าง  จ.น่าน กรมชลประทาน
212 น่าน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยาง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.สันติสุข  จ.น่าน กรมชลประทาน
213 น่าน ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวน จ.น่าน ระบบส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.ปัว  จ.น่าน กรมชลประทาน
214 น่าน ระบบส่งน้ำเหมืองมหัศจรรย์และอาคารประกอบสาย1 อ.ท่าวังผา   จ.น่าน ระบบส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.ท่าวังผา  จ.น่าน กรมชลประทาน
215 น่าน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนมูล สถานีสูบน้ำ อ.ท่าวังผา  จ.น่าน กรมชลประทาน
216 น่าน โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จ.น่าน ศูนย์การศึกษา จ.น่าน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
217 บุรีรัมย์ โครงการเขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์ กรมชลประทาน
218 บุรีรัมย์ โครงการเขื่อนลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เสิงสาง  จ.นครราชสีมา กรมชลประทาน
219 ปทุมธานี โครงการเก็บน้ำสระพระราม 9 เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.คลองหลวง   และ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี กรมชลประทาน
220 ปทุมธานี โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9  เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.คลองหลวง   และ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มูลนิธิชัยพัฒนา
221 ประจวบคีรีขันธ์ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวล  การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรมชลประทาน
222 ประจวบคีรีขันธ์ โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่   อ.บางสะพาน การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรมชลประทาน
223 ประจวบคีรีขันธ์ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยางชุม  เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรมชลประทาน
224 ประจวบคีรีขันธ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำยางชุม  เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรมชลประทาน
225 ประจวบคีรีขันธ์ โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า  เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรมชลประทาน
226 ปัตตานี โครงการขุดลอกคลองบางเก่า ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ขุดลอก   คลอง บึง อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
227 ปัตตานี โครงการขุดลอกคลองบางตาหยาด ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ขุดลอก   คลอง บึง อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
228 ปัตตานี โครงการขุดลอกสระเก็บนน้ำบ้านเจาะบาแน  ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี ขุดลอก   คลอง บึง อ.มายอ  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
229 ปัตตานี โครงการคลองระบายน้ำพรุปายอ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ระบบส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
230 ปัตตานี โครงการคันกั้นน้ำเค็มจารัง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ท่อส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
231 ปัตตานี โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร ต.ทรายขาว  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
232 ปัตตานี โครงการจัดหาน้ำให้แก่วิทยาลัยอิสลลามยะลาวิทยาเขตปัตตานี   ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
233 ปัตตานี โครงการจัดหาน้ำให้บ้านนางโอและบ้านลุตง  อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.แม่ลาน  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
234 ปัตตานี โครงการท่อระบายน้ำวังพลายบัว  ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ท่อส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
235 ปัตตานี โครงการบ่อพักน้ำสระเก็บน้ำบ้านเจาะบาแน  ต.ลูโบะยีไร อ.มายอ จ.ปัตตานี บ่อพักน้ำ อ.มายอ  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
236 ปัตตานี โครงการปรับปรุงฝายทดน้ำบ้านพอเหมาะ  ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
237 ปัตตานี โครงการฝายเขาใหญ่    ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
238 ปัตตานี โครงการฝายคลองช่องเรือ    ต.ทรายขาว อ.โคกธิ์ จ.ปัตตานี ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
239 ปัตตานี โครงการฝายคลองโผงโผง    ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
240 ปัตตานี โครงการฝายทดน้ำบ้านโต๊ะปิเยาะ   ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปัตตานี ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ทุ่งยางแดง  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
241 ปัตตานี โครงการฝายลวดน้ำเต้า ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
242 ปัตตานี โครงการฝายห้วยกะลาพอในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
243 ปัตตานี โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ  อ.สายบุรี จ.ปัตตานี พัฒนาพื้นที่ อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
244 ปัตตานี โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ จ.ปัตตานี อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จ.ปัตตานี สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
245 ปัตตานี โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   บ้านโคกหมัก ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ฟาร์มตัวอย่าง อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
246 ปัตตานี โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   บ้านดอนนา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ฟาร์มตัวอย่าง อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
247 ปัตตานี โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   บ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ฟาร์มตัวอย่าง อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
248 ปัตตานี โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   บ้านยาบี ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ฟาร์มตัวอย่าง อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
249 ปัตตานี โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   บ้านสีปาย ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ฟาร์มตัวอย่าง อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
250 ปัตตานี โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ   บ้านลุตง ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ฟาร์มตัวอย่าง อ.แม่ลาน  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
251 ปัตตานี โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแป้น ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ฟาร์มตัวอย่าง อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
252 ปัตตานี โครงการฟาร์มตัวอย่างป่าตาเขียว บ้านพรุนอก   ต.บ้านกลาง,บ้านสวนหมาก,บ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม จ.ปัตตานี ฟาร์มตัวอย่าง อ.  ปะนาเระ    จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
253 ปัตตานี โครงการอ่างเก็บน้ำคลองเตราะหัก  ต.น้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
254 ปัตตานี โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านนาหว้า  ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
255 ปัตตานี โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกะลาพอในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   จ.ปัตตานี เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี กรมชลประทาน
256 ปัตตานี ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง จ.ปัตตานี ศูนย์การศึกษา อ.ยะหริ่ง  จ.ยะลา มูลนิธิชัยพัฒนา
257 พะเยา โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้า งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เชียงคำ  จ.พะเยา กรมชลประทาน
258 พะเยา โครงการฝายวังผา จ.พะเยา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ภูซาง  จ.พะเยา กรมชลประทาน
259 พะเยา โครงการฝายวังผาเหนือ ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.เชียงคำ  จ.พะเยา กรมชลประทาน
260 พะเยา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เมือง  จ.พะเยา กรมชลประทาน
261 พะเยา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยัด เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เชียงคำ  จ.พะเยา กรมชลประทาน
262 พะเยา ท่อส่งน้ำห้วยไฟและฝายทุ่งจำฝางพร้อมระบบส่งน้ำ จ.พะเยา ท่อส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.ภูซาง  จ.พะเยา กรมชลประทาน
263 พะเยา ฝายปู่ย่า จ.พะเยา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.เชียงคำ  จ.พะเยา กรมชลประทาน
264 พะเยา อ่างเก็บน้ำแม่ปืม จ.พะเยา เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ดอกคำใต้  จ.พะเยา กรมชลประทาน
265 พะเยา อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เมือง  จ.พะเยา กรมชลประทาน
266 พะเยา อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ภูซาง  จ.พะเยา กรมชลประทาน
267 พังงา โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านทุ่งรัก จ.พังงา  พัฒนาพื้นที่ จ.พังงา สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
268 พัทลุง โครงการ ทรบ. ห้วยปลิง – หนองยางขม จ.พัทลุง ท่อส่งน้ำ/   ระบายน้ำ กิ่งอ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง กรมชลประทาน
269 พัทลุง โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองโห จ.พัทลุง ท่อส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง กรมชลประทาน
270 พัทลุง โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านอาพัดและหมู่บ้านใกล้เคียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   จ.พัทลุง  การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จ.พัทลุง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   (สำนักงาน กปร.)
271 พัทลุง โครงการท่อระบายน้ำบ้านค่าย จ.พัทลุง ท่อส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง กรมชลประทาน
272 พัทลุง โครงการท่อระบายน้ำบ้านในวัง จ.พัทลุง ท่อส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุง กรมชลประทาน
273 พัทลุง โครงการท่อระบายน้ำบ้านพลายทอง จ.พัทลุง ท่อส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.เมือง  จ.พัทลุง กรมชลประทาน
274 พัทลุง โครงการฝายคลองตะโหมด จ.พัทลุง ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง กรมชลประทาน
275 พัทลุง โครงการฝายทดน้ำคลองเขาตะไคร้ จ.พัทลุง ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.กงหรา  จ.พัทลุง กรมชลประทาน
276 พัทลุง โครงการฝายบ้านไร่เหนือ จ.พัทลุง ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.กงหรา  จ.พัทลุง กรมชลประทาน
277 พัทลุง โครงการฝายบ้านโหล๊ะหาร จ.พัทลุง ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ป่าบอน  จ.พัทลุง กรมชลประทาน
278 พัทลุง โครงการระบบส่งน้ำ ทรบ.พนมวังก์ จ.พัทลุง ระบบส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง กรมชลประทาน
279 พัทลุง โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชายคลอง จ.พัทลุง สถานีสูบน้ำ อ.เมือง  จ.พัทลุง กรมชลประทาน
280 พัทลุง โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาลึก จ.พัทลุง สถานีสูบน้ำ อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง กรมชลประทาน
281 พัทลุง โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา   (หมู่บ้านสีเขียว) จ.พัทลุง พัฒนาพื้นที่ จ.พัทลุง สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
282 พัทลุง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน จ.พัทลุง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ป่าบอน  จ.พัทลุง กรมชลประทาน
283 พัทลุง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง จ.พัทลุง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง กรมชลประทาน
284 พัทลุง โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านโคกไทร จ.พัทลุง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.กงหรา  จ.พัทลุง กรมชลประทาน
285 พัทลุง โครงการอ่างเก็บน้ำป่าพะยอม จ.พัทลุง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ป่าพะยอม  จ.พัทลุง กรมชลประทาน
286 พิษณุโลก โครงการก่อสร้างฝายบ้านชำนาญจุ้ย พร้อมระบบส่งน้ำ   (โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน) ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก กรมชลประทาน
287 พิษณุโลก โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านหมั่นแสวง-เทอดชาติ(โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน) เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก กรมชลประทาน
288 พิษณุโลก โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคับ   (โครงการรักษ์น้ำเพื่อแผ่นดิน) เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก กรมชลประทาน
289 พิษณุโลก โครงการเขื่อนแควน้อย เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก กรมชลประทาน
290 พิษณุโลก โครงการจัดหาน้ำสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง   (โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน) งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก กรมชลประทาน
291 พิษณุโลก โครงการฝายบ้านร่มเกล้า 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก กรมชลประทาน
292 พิษณุโลก โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านบึงแวง ต.ศรีภิรมย์   อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก พัฒนาพื้นที่ อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก มูลนิธิชัยพัฒนา
293 พิษณุโลก โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหมั่นแสวง  เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก กรมชลประทาน
294 พิษณุโลก โครงการอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า (หัวงานที่ 3) เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก กรมชลประทาน
295 พิษณุโลก โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคับ  เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก กรมชลประทาน
296 พิษณุโลก โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำจวง  เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก กรมชลประทาน
297 พิษณุโลก ฝายบ้านโคกผักหวาน  ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก กรมชลประทาน
298 พิษณุโลก โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   จ.พิษณุโลกโครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง จ.พิษณุโลก สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
299 เพชรบุรี เขื่อนกั้นน้ำทะเลกัดเซาะพระราชนิเวศมฤคทายวัน จ.เพชรบุรี เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่   1
300 เพชรบุรี โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง)  เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี กรมชลประทาน
301 เพชรบุรี โครงการช่วยเหลือการพัฒนาแหล่งน้ำ มหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี มูลนิธิชัยพัฒนา
302 เพชรบุรี โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี  ศูนย์การศึกษา จ.เพชรบุรี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
303 เพชรบุรี โครงการห้วยผาก  เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี กรมชลประทาน
304 เพชรบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์  จ.เพชรบุรี เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.หนองหญ้าปล้อง  จ.เพชรบุรี กรมชลประทาน
305 เพชรบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   จ.เพชรบุรี  ศูนย์การศึกษา อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
306 เพชรบุรี อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง จ.เพชรบุรี เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี กรมชลประทาน   ที่ 14
307 เพชรบุรี อ่างเก็บน้ำห้วยพุหวาย จ.เพชรบุรี เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี ศูนย์สารสนเทศ   สำนักชลประทานที่ 14
308 เพชรบุรี อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี อุทยานสิ่งแวดล้อม อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
309 เพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา (ห้วยท่า) อ.เมืองเพชรบูรณ์   จ.เพชรบูรณ์ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง   อ.เมืองเพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ กรมชลประทาน
310 แพร่ โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนบ้านท่าวะ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.สอง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
311 แพร่ โครงการฝายปลาฝา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.เมือง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
312 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำป๋างจาว เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.วังชิ้น  จ.แพร่ กรมชลประทาน
313 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม  เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เมือง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
314 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปานปกกะโล้ง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ร้องกวาง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
315 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ยางน้อย เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ร้องกวาง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
316 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ยางหลวง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ร้องกวาง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
317 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.สอง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
318 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะงอนใน เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ร้องกวาง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
319 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หยวก เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ร้องกวาง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
320 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำร่องฮ่าง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ลอง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
321 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกาล เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.สอง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
322 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.สอง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
323 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบงพร้อมระบบผันน้ำจากแม่จองไฟ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ลอง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
324 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป้อม เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.สอง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
325 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.สอง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
326 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.สอง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
327 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผักหละ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เมือง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
328 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาคำ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เมือง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
329 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เกี่ยม เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ลอง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
330 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ถาง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.  ร้องกวาง    จ.แพร่ กรมชลประทาน
331 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปานแล้ง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เด่นชัย  จ.แพร่ กรมชลประทาน
332 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แย้ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เด่นชัย  จ.แพร่ กรมชลประทาน
333 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หละ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.วังชิ้น  จ.แพร่ กรมชลประทาน
334 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรัง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.สอง  จ.แพร่ กรมชลประทาน
335 แพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.หนองม่วงไข่  จ.แพร่ กรมชลประทาน
336 ภาคใต้ โครงการบูรณะฟื้นฟูภาคใต้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ   ภาคใต้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ มูลนิธิชัยพัฒนา
337 มุกดาหาร โครงการฝายน้ำล้นห้วยปุ่ง  ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.คำชะอี  จ.มุกดาหาร กรมชลประทาน
338 มุกดาหาร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทราย ต.กกตูม อ.ดงหลวง   จ.มุกดาหาร พัฒนาพื้นที่ อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร กรมชลประทาน
339 มุกดาหาร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร พัฒนาพื้นที่ อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   (สำนักงาน กปร.)
340 มุกดาหาร โครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   บ้านดอนม่วงพัฒนา ฟาร์มตัวอย่าง อ.   เมือง จ.มุกดาหาร สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
341 มุกดาหาร โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแคน พร้อมระบบท่อส่งน้ำ  เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร กรมชลประทาน
342 มุกดาหาร อ่างเก็บน้ำห้วยหมากไฟ พร้อมระบบ  เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เมือง  จ.มุกดาหาร กรมชลประทาน
343 แม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาสวนสาธารณะ จ.แม่ฮ่องสอน พัฒนาพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
344 แม่ฮ่องสอน โครงการระบบกักเก็บน้ำในถ้ำตามพระราชดำริ   (ถ้ำน้ำฮูรายทาง)ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ระบบส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.ปางมะผ้า  จ.แม่ฮ่องสอน มูลนิธิชัยพัฒนา
345 ยโสธร โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง  พัฒนาพื้นที่ อ.เมือง  จ.ยโสธร กรมชลประทาน
346 ยโสธร โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์วงศ์ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เมือง  จ.ยโสธร กรมชลประทาน
347 ยโสธร โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จ.ยโสธร พัฒนาพื้นที่ จ.ยโสธร สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
348 ยะลา โครงการขุดสระเก็บน้ำพรุธารโต ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ธารโต  จ.ยะลา กรมชลประทาน
349 ยะลา โครงการจัดหาน้ำให้บ้านวังใหม่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.เบตง  จ.ยะลา กรมชลประทาน
350 ยะลา โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านธารโต หมู่ที่ 1 ต.ธารโต   อ.ธารโต จ.ยะลา งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.ธารโต  จ.ยะลา กรมชลประทาน
351 ยะลา โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านบายิ ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา   จ.ยะลา งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.บันนังสตา  จ.ยะลา กรมชลประทาน
352 ยะลา โครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียน ตชด.บ้านปาโจแมเราะ ต.แม่หวาด   อ.ธารโต จ.ยะลา งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.ธารโต  จ.ยะลา กรมชลประทาน
353 ยะลา โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 จ.ยะลา อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   จ.ยะลา สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
354 ยะลา โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จ.ยะลา อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   จ.ยะลา สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
355 ยะลา โครงการท่อระบายน้ำบึงกะติง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ท่อส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.บันนังสตา  จ.ยะลา กรมชลประทาน
356 ยะลา โครงการท่อระบายน้ำพรุน้ำเย็น ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา ท่อส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.เมือง  จ.ยะลา กรมชลประทาน
357 ยะลา โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านเขาน้ำตก ต.ตลิ่งชัน   อ.บันนังสตา จ.ยะลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.บันนังสตา  จ.ยะลา กรมชลประทาน
358 ยะลา โครงการฝายคลองแจ๊ะแป๊ะ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.กาบัง  จ.ยะลา กรมชลประทาน
359 ยะลา โครงการฝายคลองท่าธง ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.รามัน  จ.ยะลา กรมชลประทาน
360 ยะลา โครงการฝายคลองไอลือบอ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.รามัน  จ.ยะลา กรมชลประทาน
361 ยะลา โครงการฝายทดน้ำคลองปุด ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.กาบัง  จ.ยะลา กรมชลประทาน
362 ยะลา โครงการฝายทดน้ำนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ต.ตลิ่งชัน   อ.บันนังสตา จ.ยะลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.บันนังสตา  จ.ยะลา กรมชลประทาน
363 ยะลา โครงการฝายทดน้ำบ้านฆอรอราแม ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ยะหา  จ.ยะลา กรมชลประทาน
364 ยะลา โครงการฝายบ้านทุเรียน ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.กาบัง  จ.ยะลา กรมชลประทาน
365 ยะลา โครงการฝายบ้านศรีนคร ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ธารโต  จ.ยะลา กรมชลประทาน
366 ยะลา โครงการฝายบ้านเหมืองแร่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.เบตง  จ.ยะลา กรมชลประทาน
367 ยะลา โครงการฝายบ้านแหร ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ธารโต  จ.ยะลา กรมชลประทาน
368 ยะลา โครงการฝายโรงเรียนโรงงานยาสูบ 2 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ยะหา  จ.ยะลา กรมชลประทาน
369 ยะลา โครงการฝายหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง   จ.ยะลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.เบตง  จ.ยะลา กรมชลประทาน
370 ยะลา โครงการฝายหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.กาบัง  จ.ยะลา กรมชลประทาน
371 ยะลา โครงการฝายหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต   จ.ยะลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ธารโต  จ.ยะลา กรมชลประทาน
372 ยะลา โครงการฝายหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 ต.แม่หวาด อ.ธารโต   จ.ยะลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ธารโต  จ.ยะลา กรมชลประทาน
373 ยะลา โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   บ้านวังพญา – ท่าธง จ.ยะลา ฟาร์มตัวอย่าง จ.ยะลา สื่อมวลชนสัญจร
374 ยะลา โครงการฟาร์มตัวอย่างวังพญา – ท่าธง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ อ.รามัน จ.ยะลา ฟาร์มตัวอย่าง อ.รามัน  จ.ยะลา กรมชลประทาน
375 ยะลา โครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ   จ.ยะลา อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จ.ยะลา   และ จ.นราธิวาส สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
376 ยะลา โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง   ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อ.เบตง จ.ยะลา ฟาร์มตัวอย่าง อ.เบตง  จ.ยะลา กรมชลประทาน
377 ยะลา โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างใน   สมเด็จพระนางเจ้าฯ บ้านจาเราะปูโงะ จ.ยะลา ฟาร์มตัวอย่าง อ.เบตง  จ.ยะลา กรมชลประทาน
378 ยะลา โครงการไอตาลอ ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.รามัน  จ.ยะลา กรมชลประทาน
379 ระนอง โครงการฝายคลองรังแตนพร้อมระบบส่งน้ำ  ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.กระบุรี  จ.ระนอง กรมชลประทาน
380 ระนอง โครงการอาคารอัดน้ำห้วยน้ำทุ่น  อาคารอัดน้ำ อ.กระบุรี  จ.ระนอง กรมชลประทาน
381 ระนอง โครงการอาคารอัดน้ำห้วยหอย  อาคารอัดน้ำ อ.ละอุ่น  จ.ระนอง กรมชลประทาน
382 ระนอง โครงการอาคารอัดน้ำห้วยหอยพร้อมระบบส่งน้ำ   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ 1 ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง อาคารอัดน้ำ อ.ละอุ่น  จ.ระนอง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   (สำนักงาน กปร.)
383 ระนอง งานปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนกองร้อย   ตชด.ที่ 432 จ.สงขลา งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.กระบุรี  จ.ระนอง กรมชลประทาน
384 ระยอง โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด   (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รอยต่อ  5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
385 ราชบุรี โครงการ Food Bank บ้านพุระกำ – บ้านหนองตาดั้ง  จ.ราชบุรี งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี กรมชลประทาน
386 ราชบุรี โครงการฝายทดน้ำบ้านหนองตาจอน  ฝาย/ ฝายทดน้ำ อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี กรมชลประทาน
387 ราชบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านบ่อหวี  จ.ราชบุรี เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี กรมชลประทาน
388 ลพบุรี โครงการแก้มลิงหนองสมอใส ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี แก้มลิง อ.ท่าวุ้ง  จ.ลพบุรี มูลนิธิชัยพัฒนา
389 ลพบุรี โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก พัฒนาลุ่มน้ำ/   แหล่งน้ำ อ.วังม่วง  จ.สระบุรี กรมชลประทาน
390 ลพบุรี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   จ.ลพบุรี อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ.ลพบุรี สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
391 ลพบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหิน  เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี กรมชลประทาน
392 ลพบุรี   สระบุรี ลุ่มน้ำป่าสัก การพัฒนาลุ่มน้ำ จ.ลพบุรี  สระบุรี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
393 ลำปาง โครงการฝายป่ารวก ฝาย/ ฝายทดน้ำ อ.เถิน  จ.ลำปาง กรมชลประทาน
394 ลำปาง โครงการฝายแม่ยา ฝาย/ ฝายทดน้ำ อ.เถิน  จ.ลำปาง กรมชลประทาน
395 ลำปาง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่กองปิน เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.  เมืองปาน    จ.  ลำปาง กรมชลประทาน
396 ลำปาง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำหลวง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง กรมชลประทาน
397 ลำปาง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปั๊ด เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เกาะคา  จ.ลำปาง กรมชลประทาน
398 ลำปาง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ยามใน เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.  ห้างฉัตร    จ.  ลำปาง กรมชลประทาน
399 ลำปาง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านเก่า เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.  แม่เมาะ    จ.  ลำปาง กรมชลประทาน
400 ลำปาง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเป้า เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.แม่พริก  จ.ลำปาง กรมชลประทาน
401 ลำปาง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แก่ง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เถิน  จ.ลำปาง กรมชลประทาน
402 ลำปาง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไพร เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง กรมชลประทาน
403 ลำปาง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แมะ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง กรมชลประทาน
404 ลำปาง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา  เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง กรมชลประทาน
405 ลำปาง ระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวา   จากอ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำพร้อมอาคารประกอบ จ.ลำปาง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เมือง  จ.ลำปาง กรมชลประทาน
406 ลำปาง อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮอง อ.เกาะคา จ.ลำปาง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เกาะคา  จ.ลำปาง กรมชลประทาน
407 ลำพูน โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง   จ.ลำพูน พัฒนาพื้นที่ อ.เมือง  จ.ลำพูน มูลนิธิชัยพัฒนา
408 ลำพูน โครงการพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน พัฒนาลุ่มน้ำ/   แหล่งน้ำ จ.ลำพูน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
409 เลย โครงการสระเก็บน้ำผาบ่าว-ผาสาว จ.เลย เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.วังสะพุง  จ.เลย กรมชลประทาน
410 เลย โครงการอ่างเก็บน้ำผาเกิ้ง-ผานาง จ.เลย เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เอราวัณ  จ.เลย กรมชลประทาน
411 เลย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชม จ.เลย เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ปากชม  จ.เลย กรมชลประทาน
412 เลย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย จ.เลย เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.นาด้วง  จ.เลย กรมชลประทาน
413 เลย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จ.เลย เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ปากชม  จ.เลย กรมชลประทาน
414 เลย ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำห้วยน้ำผัก จ.เลย ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.นาแห้ว  จ.เลย กรมชลประทาน
415 ศรีสะเกษ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษา จ.ศรีสะเกษ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
416 สกลนคร โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ศูนย์การศึกษา อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร กรมชลประทาน
417 สกลนคร โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ภช4 อ.เมือง จ.สกลนคร  เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เมือง  จ.สกลนคร สำนักข่าวเจ้าพระยา
418 สกลนคร โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่ง จ.สกลนคร เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ภูพาน  จ.สกลนคร กรมชลประทาน
419 สกลนคร ฝายทดน้ำบ้านป่ารักน้ำ 1 จ.สกลนคร ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.สว่างแดนดิน  จ.    สกลนคร กรมชลประทาน
420 สกลนคร ฝายทดน้ำบ้านป่ารักน้ำ 2 จ.สกลนคร ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.สว่างแดนดิน  จ.    สกลนคร กรมชลประทาน
421 สกลนคร ฝายทดน้ำห้วยกระเฌอ จ.สกลนคร ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.กุดบาก  จ.สกลนคร กรมชลประทาน
422 สกลนคร ฝายทดน้ำห้วยระนอง แห่งที่ 1-2 จ.สกลนคร ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ส่องดาว  จ.สกลนคร กรมชลประทาน
423 สกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  ศูนย์การศึกษา อ.เมือง  จ.สกลนคร กรมชลประทาน
424 สกลนคร หนองสนม ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน้ำ   กับระบบการเติมอากาศ อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร    - กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
425 สกลนคร อ่างเก็บน้ำคำหอม จ.สกลนคร เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เมือง  จ.สกลนคร กรมชลประทาน
426 สกลนคร อ่างเก็บน้ำซับ 3 จ.สกลนคร เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร กรมชลประทาน
427 สกลนคร อ่างเก็บน้ำซับ 4 จ.สกลนคร เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร กรมชลประทาน
428 สกลนคร อ่างเก็บน้ำบ้านดงมะไฟ จ.สกลนคร เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.บ้านม่วง  จ.สกลนคร กรมชลประทาน
429 สกลนคร อ่างเก็บน้ำห้วยตาดโตน จ.สกลนคร เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เมือง  จ.สกลนคร กรมชลประทาน
430 สกลนคร อ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่ จ.สกลนคร เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เมือง  จ.สกลนคร กรมชลประทาน
431 สกลนคร อ่างเก็บน้ำห้วยวังเรือ จ.สกลนคร เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร กรมชลประทาน
432 สกลนคร อ่างเก็บน้ำห้วยโสกนกเต็น จ.สกลนคร เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร กรมชลประทาน
433 สกลนคร อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง จ.สกลนคร เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร กรมชลประทาน
434 สกลนคร โครงการป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จ.สกลนคร สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
435 สกลนคร-นครพนม โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   จ.สกลนคร-นครพนม  พัฒนาพื้นที่ จ.สกลนคร-นครพนม สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   (สำนักงาน กปร.)
436 สงขลา โครงการคันกั้นน้ำและคลองผันน้ำอ่างเก็บน้ำค่ายเสนาณรงค์   จ.สงขลา คันกั้นน้ำ/คลองผันน้ำ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา กรมชลประทาน
437 สงขลา โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนกองร้อย ตชด.432 จ.สงขลา งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.จะนะ  จ.สงขลา กรมชลประทาน
438 สงขลา โครงการจัดหาน้ำให้ฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ ต.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา กรมชลประทาน
439 สงขลา โครงการจัดหาน้ำให้ราษฏรต.คูหา จ.สงขลา งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา กรมชลประทาน
440 สงขลา โครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ   จ.สงขลา งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.สะเดา  จ.สงขลา กรมชลประทาน
441 สงขลา โครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา   จ.สงขลา งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.สะเดา  จ.สงขลา กรมชลประทาน
442 สงขลา โครงการจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1 และ 2   ต.ฉลุง จ.สงขลา งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา กรมชลประทาน
443 สงขลา โครงการท่อระบายน้ำบ้านคลองกวาง จ.สงขลา ท่อส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.นาทวี  จ.สงขลา กรมชลประทาน
444 สงขลา โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา กรมชลประทาน
445 สงขลา โครงการฝายคลองกรอยใหญ่ จ.สงขลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา กรมชลประทาน
446 สงขลา โครงการฝายคลองแงะ จ.สงขลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.จะนะ  จ.สงขลา กรมชลประทาน
447 สงขลา โครงการฝายคลองช้าง จ.สงขลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา กรมชลประทาน
448 สงขลา โครงการฝายคลองตาหงา จ.สงขลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา กรมชลประทาน
449 สงขลา โครงการฝายคลองเปียน จ.สงขลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา กรมชลประทาน
450 สงขลา โครงการฝายจะโหนง จ.สงขลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.จะนะ  จ.สงขลา กรมชลประทาน
451 สงขลา โครงการฝายจะโหนงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปลายเหมือง   หมู่ที่ 7 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา  ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.จะนะ  จ.สงขลา กรมชลประทาน
452 สงขลา โครงการฝายทดน้ำคลองอ่างแตก จ.สงขลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.นาทวี  จ.สงขลา กรมชลประทาน
453 สงขลา โครงการฝายทดน้ำบ้านใหม่ (ระบบส่งน้ำ) จ.สงขลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.เทพา  จ.สงขลา กรมชลประทาน
454 สงขลา โครงการฝายทดน้ำบ้านใหม่ จ.สงขลา ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.เทพา  จ.สงขลา กรมชลประทาน
455 สงขลา โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองหอยโข่ง จ.สงขลา งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา กรมชลประทาน
456 สงขลา โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พัฒนาลุ่มน้ำ/   แหล่งน้ำ พื้นที่   3 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
457 สงขลา โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านหัวเขา อ.สิงหนคร   จ.สงขลา อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อ.สิงหนคร  จ.สงขลา มูลนิธิชัยพัฒนา
458 สงขลา โครงการระบบส่งน้ำฝั่งขวา ปตร.คลองรัตภูมิ  ระบบส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.ควนเนียง  จ.สงขลา กรมชลประทาน
459 สงขลา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองกรอยน้อย จ.สงขลา เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา กรมชลประทาน
460 สงขลา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพวน จ.สงขลา เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.นาทวี  จ.สงขลา กรมชลประทาน
461 สงขลา โครงการระบบส่งน้ำอ่างฯ คลองกรอยน้อย ระยะที่ 2 จ.สงขลา ระบบส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา กรมชลประทาน
462 สงขลา โครงการอาคารอัดน้ำคลองท่าช้าง จ.สงขลา อาคารอัดน้ำ อ.เทพา  จ.สงขลา กรมชลประทาน
463 สงขลา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกรอยน้อย จ.สงขลา เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา กรมชลประทาน
464 สงขลา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพวน จ.สงขลา เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.นาทวี  จ.สงขลา กรมชลประทาน
465 สงขลา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลา จ.สงขลา เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา กรมชลประทาน
466 สงขลา โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุด จ.สงขลา เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา กรมชลประทาน
467 สงขลา โครงการอ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.  หาดใหญ่    จ.สงขลา กรมชลประทาน
468 สงขลา งานปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนกองร้อย   ตชด.ที่ 432 จ.สงขลา งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.จะนะ  จ.สงขลา กรมชลประทาน
469 สตูล โครงการฝายคลองย่าบน จ.สตูล ฝาย/   ฝายทดน้ำ กิ่ง  อ.มะนัง    จ.สตูล กรมชลประทาน
470 สตูล โครงการฝายทดน้ำคลองระเกต จ.สตูล ฝาย/   ฝายทดน้ำ กิ่ง  อ.มะนัง    จ.สตูล กรมชลประทาน
471 สตูล โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทะเลไทย   จ.สตูล อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จ.สตูล มูลนิธิชัยพัฒนา
472 สตูล ฝายแค้มป์ขี้พร้า  ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.ควนกาหลง  จ.สตูล กรมชลประทาน
473 สตูล ระบบประปาภูเขาน้ำตกธารปลิว จ.สตูล ระบบส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.ทุ่งหว้า  จ.สตูล กรมชลประทาน
474 สมุทรปราการ โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์  การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ กรมชลประทาน
475 สมุทรปราการ โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ท่อส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ กรมชลประทาน
476 สมุทรปราการ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์   โครงการสวนกลางมหานคร สวนกลางมหานคร อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
477 สมุทรสาคร โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย แก้มลิง อ.เมืองสมุทรสาคร  จ.สมุทรสาคร กรมชลประทาน
478 สระแก้ว โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด   (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รอยต่อ  5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
479 สระแก้ว อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เมือง  จ.สระแก้ว กรมชลประทาน
480 สระแก้ว อ่างเก็บน้ำพระปรง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว กรมชลประทาน
481 สระบุรี โครงการแก้มลิงทะเลสาบบ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี แก้มลิง อ.บ้านหมอ  จ.สระบุรี มูลนิธิชัยพัฒนา
482 สระบุรี โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว   ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี พัฒนาพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี มูลนิธิชัยพัฒนา
483 สุโขทัย โครงการปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่มอก เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ทุ่งเสลี่ยม  จ.สุโขทัย กรมชลประทาน
484 สุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ศรีสำโรง  จ.สุโขทัย กรมชลประทาน
485 สุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรวง  เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.ศรีสัชนาลัย  จ.สุโขทัย กรมชลประทาน
486 สุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่รำพัน เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.บ้านด่านลานหอย  จ.สุโขทัย กรมชลประทาน
487 สุโขทัย อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.บ้านด่านลานหอย  จ.สุโขทัย กรมชลประทาน
488 สุราษฎร์ธานี โครงการทำนบดินบ้านสามแยกอินทรีทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   บ้านอินทรีทอง หมู่ที่ 9 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ทำนบดิน อ.ท่าชนะ  จ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   (สำนักงาน กปร.)
489 หนองคาย โครงการฝายทดน้ำห้วยทอน (ตอนล่าง) ฝาย/ ฝายทดน้ำ อ.โพธิ์ตาก  จ.หนองคาย กรมชลประทาน
490 หนองคาย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) จ.หนองคาย เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.โพธิ์ตาก  จ.หนองคาย กรมชลประทาน
491 หนองคาย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว จ.หนองคาย เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.โพธิ์ตาก  จ.หนองคาย กรมชลประทาน
492 หนองคาย ประตูระบายน้ำห้วยบางบาด ระบบส่งน้ำ/   ระบายน้ำ อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย กรมชลประทาน
493 หนองคาย ฝายห้วยหนิง จ.หนองคาย ฝาย/   ฝายทดน้ำ อ.บึงโขงหลง  จ.หนองคาย กรมชลประทาน
494 หนองคาย อ่างเก็บน้ำห้วยแสนช้างไล่ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.เซกา  จ.หนองคาย กรมชลประทาน
495 หนองคาย โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อ.บุ่งคล้า  จ.หนองคาย สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
496 อ่างทอง โครงการแก้มลิงของมูลนิธิชัยพัฒนา   โครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง แก้มลิง อ.ป่าโมก  จ.อ่างทอง มูลนิธิชัยพัฒนา
497 อ่างทอง โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ (ด้านป่าไม้) ฟาร์มตัวอย่าง อ.เมือง   และอ. แสวงหา จ.อ่างทอง สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
498 อำนาจเจริญ งานจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านป่าก่อ   ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ อ.ชานุมาน  จ.อำนาจเจริญ กรมชลประทาน
499 อุตรดิตถ์ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดินถล่ม   บ้านกิ่วคอควาย จ.อุตรดิตถ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จ.อุตรดิตถ์ มูลนิธิชัยพัฒนา
500 อุตรดิตถ์ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดินถล่ม   บ้านนารี (ห้วยปู่เจ้า) จ.อุตรดิตถ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จ.อุตรดิตถ์ มูลนิธิชัยพัฒนา
501 อุตรดิตถ์ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดินถล่ม   บ้านม่อนทุ่งช้าง จ.อุตรดิตถ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จ.อุตรดิตถ์ มูลนิธิชัยพัฒนา
502 อุตรดิตถ์ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดินถล่ม   บ้านม่อนหัวฝาย จ.อุตรดิตถ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จ.อุตรดิตถ์ มูลนิธิชัยพัฒนา
503 อุตรดิตถ์ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เกิดอุทกภัยและดินถล่ม   จ.อุตรดิตถ์  อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จ.อุตรดิตถ์ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ   กรมป่าไม้
504 อุตรดิตถ์ โครงการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยดินถล่ม จ.อุตรดิตถ์ พัฒนาพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ มูลนิธิชัยพัฒนา
505 อุบลราชธานี อ่างเก็บน้ำห้วยจันลา เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.น้ำยืน  จ.อุบลราชธานี กรมชลประทาน
506 อุบลราชธานี อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนบน เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.น้ำยืน  จ.อุบลราชธานี กรมชลประทาน
507 อุบลราชธานี อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง อ.บุณฑริก  จ.อุบลราชธานี กรมชลประทาน
508 กังหันชัยพัฒนา กังหัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
509 แก้มลิง แก้มลิง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
510 แกล้งดิน ปรับปรุงดิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
511 โครงการขุดสระเก็บกักน้ำตามทฤษฎีใหม่ เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
512 โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
513 โครงการฝนหลวง ฝนหลวง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
514 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ งานจัดหาน้ำ/  แหล่งน้ำ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
515 โครงการศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การศึกษา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
516 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการประมง ประมง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
517 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งเหียง เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   (สำนักงาน กปร.)
518 ตามรอยโครงการแกล้งดิน…จากพิกุลทอง สู่ปากพนัง  แกล้งดิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
519 น้ำดีไล่น้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
520 ในหลวงกับพลังน้ำ พลังน้ำ สำนักงานและแผนพลังงาน   กระทรวงพลังงาน
521 บำบัดน้ำเสียโดยธรรมชาติ บำบัดน้ำเสีย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
522 บึงมักกะสัน เขื่อน   อ่างเก็บน้ำ สระ บึง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
523 สารเร่งตกตะกอน การบำบัดน้ำเสีย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
524 หญ้าแฝก หญ้าแฝก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม