มก.ศึกษาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมปี 2554 ต่อสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ทางทะเล

มก.ศึกษาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมปี 2554 ต่อสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ทางทะเลจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในพ..2554 ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อนโครงการพัฒนมหาวิทยาลัย วิจัยแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงผลกระทบที่ทำให้น้ำจืดจำนวน มหาศาลไหลลงทะเลอย่างผิดปรกติเกิดผลกระทบอย่างชัดเจนในบริเวณปากแม่น้ำและ ชายฝั่งโดยเฉพาะความเค็มที่ลดลงปริมาณตะกอนและขยะเพิ่มขึ้นตลอดจนผลกระทบจาก คุณภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นแตกต่างกันใน แต่ละพื้นที่ทั้งนี้จะขึ้นกับกระแสน้ำที่ไหลเวียนอยู่ในเขตอ่าวไทยตอนใน (อ่าวไทยรูปตัวก.) read more

Posted in การจัดเสวนา, การฟื้นฟูน้ำท่วม, ข่าวนโยบายป้องกันน้ำท่วม, บทความ, แผนการจัดการน้ำ | Tagged , , , | Leave a comment

ชาวอยุธยาฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ร่วมรณรงค์ขุดลอกแม่น้ำลำคลอง

น.ส.ปรียา ปาลิโพธิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศน์ริมแม่น้ำลำคลอง พร้อมด้วย ผศ.พันทิพา มาลา หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ที่วัดมหาธาตุ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา read more

Posted in การฟื้นฟูน้ำท่วม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

สสส.จัดทัพ3หมื่นตำบลทั่วประเทศเดินหน้าแผน3ระยะรับมืออุทกภัย

สสส.สนองพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพฯ เสริมพลัง 30,000 ตำบลสร้างชุมชนเข้มแข็งกำหนดแผน3 ระยะรับมืออุทกภัย ชู “ธรรมามูล”ชุมชนต้นแบบพลิกวิกฤติเป็นโอกาส ถอดบทเรียนสู้ภัยน้ำท่วม

เมื่อเร็วๆนี้ ท.พ.กฤษดาเรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ทรัพย์รวงทอง ที่ปรึกษารมช.พาณิชย์ ร่วมลงพื้นที่ “เรียนรู้สู้อุทกภัยพึ่งตนเองได้ไม่รอถุงยังชีพ”โครงการศูนย์แก้ไขปัญหาภัยพิบัติภาคประชาชนตำบลธรรมามูลจ.ชัยนาท ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น
ท.พ.กฤษดา กล่าวว่าโครงการศูนย์แก้ไขปัญหาภัยพิบัติภาคประชาชนตำบลธรรมามูล จ.ชัยนาท เป็นต้นแบบสำคัญในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยตามโครงการฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนที่ประสบอุทกภัยของ สสส.ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ทั้งบ้าน วัดโรงเรียน ใน 33 พื้นที่ทุกภูมิภาค ครอบคลุมการจัดการภัยพิบัติทั้ง 3 ระยะประกอบด้วย
ระยะแรก ช่วงก่อนเกิดภัย เน้นระบบการเรียนรู้ ป้องกันความเสี่ยง และเตือนภัยระยะที่สอง เมื่อเกิดภัย เน้นระบบปฏิบัติการพิเศษในภาวะฉุกเฉินเพื่อระงับภัยการช่วยชีวิต การอพยพ ปฏิบัติการทางการแพทย์ และศูนย์พักพิง และระยะสุดท้าย หลังเกิดภัย เน้นระบบช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ฟื้นฟูชีวิต สิ่งแวดล้อมอาชีพ และสังคมวัฒนธรรม ซึ่งสามารถรับมือกับสถานการณ์พิเศษต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทั้งน้ำท่วม ภัยแล้ง ไฟไหม้ ดินถล่ม และแผ่นดินทรุดตัวโดยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนชุมชนธรรมามูลว่าเป็นเรื่องดีที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทำให้ประชาชนใช้ชีวิตอยู่กับน้ำได้อย่างมีความสุข ซึ่งสสส.จะน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์มาเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงานต่อไป
“นอกจากโครงการนี้ สสส.ยังร่วมกับ1,234 ตำบลเครือข่าย และ 30,000 ตำบลแกนนำหน้าใหม่ สร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นผ่านโครงการต่างๆและจะเดินหน้าสนับสนุนชุมชนให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะที่มีศักยภาพแต่ขาดช่องทางการทำงานโดยเชื่อมั่นว่าแม้ต้องเผชิญกับภัยพิบัติชุมชนที่เข้มแข็งจะเป็นหลักที่มั่นคงให้ประเทศชาติฝ่าฟันและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน” ท.พ.กฤษดา กล่าว
read more

Posted in การฟื้นฟูน้ำท่วม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ช่วยเหลือน้ำท่วม | Tagged | Leave a comment

เอสซีจี เปเปอร์ รวมพลังจิตอาสา ฟื้นฟูสวนสังเวชนียสถาน ‘อุทยานพุทธมณฑล’

หลังผ่านพ้นเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้ว เชือว่าถึงวันนี้หลายคนยังจำเหตุการณ์เหล่านั้นได้ไม่ลืม แม้เวลาจะเลยผ่านไปกว่าครึ่งปีแล้วก็ตาม

หลายความทรงจำที่ปวดร้าว ความสูญเสียมากมายที่เข้ามากระแทกความรู้สึกให้หดหู่เศร้าหมอง ล้วนเกิดขึ้นกับคนไทยเป็นเงาตามตัวเพราะความสูญเสียทางด้านจิตใจของผู้ประสบภัยเท่านั้น แต่ยังมีทรัพย์สินจำนวนมากที่ต้องไป รวมถึงสถานที่สำคัญของชาติอีกหลายแห่งต้องจมอยู่ใต้บาดาลชนิดหมดหนทางต่อต้านใดๆ

ทั้งหมดล้วนต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างจริงจังและเร่งด่วน
โดยเฉพาะ “พุทธมณฑล” ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ และเป็นสถานที่สำคัญในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รวมถึงเป็นอีกหนึ่งสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้

พักผ่อนหย่อนใจ ก็ไม่พ้นถูกน้ำท่วมหนัก
ทำให้สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะสถาปัตย์กรรมต่างๆ ที่มีคุณค่าทางศาสนา และสวนสาธารณะที่มีคุณค่าทางศาสนา และสวนสาธารณะที่เคยเป็นแหล่งทำกิจกรรมของครอบครัวต่างก็ไม่รอดจากหายนะที่เกิดจากอุทกภัยใหญ่ครั้งนี้
และนั่นเป็นที่มาให้ เอสซีจี เปเปอร์เล็งเห็นความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจึงได้เข้าไปศึกษาพื้นที่แห่งนี้ตั้งแต่น้ำยังไม่ลด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าไปบูรณะ “สวนสังเวชนียสถานตำบลปรินิพพานของอุทยานพุทธมณฑล” อย่างเร่งด่วน เพื่อฟื้นฟูศูนย์รวมจิตใจของคนไทยและผู้คนในละแวกใกล้เคียงให้กลับคืนมาโดยเร็ว

read more

Posted in การฟื้นฟูน้ำท่วม, ข่าวน้ำท่วม | Tagged , , , , | Leave a comment

อีตั้น ฟื้นฟูโรงเรียนหลังน้ำท่วม

ETON Drive To Share แบ่งปันความช่วยเหลือปี 2555 เร่งเข้าฟื้นฟูโรงเรียนในจังหวัดอยุธยา หลังประสบมหาอุทกภัย โดยรายได้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากจิตเมตตาของลูกค้าอีตั้น ที่เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือสังคม

เป็นระยะเวลากว่า 1 ปีแล้ว ที่อีตั้นได้มุ่งมั่นในการก่อตั้งโครงการ CSR ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่แน่วแน่ในการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าช่วยเหลือสังคม คือเยาวชนและประชาชนชาวไทยผู้ที่ได้รับความทุกข์เดือดร้อน กิจกรรมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนวันนี้อีตั้นเชื่อมั่นว่าสามารถพิสูจน์ให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคมแล้วว่า อีตั้นในฐานะผู้ประกอบจำหน่ายรถยนต์นำเข้าซึ่งอยู่ในภาคเอกชนมีความตั้งใจอย่างจริงจัง พร้อมรับผิดชอบและต้องการตอบแทนสังคมอย่างแท้จริง จากการดำเนินการจัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคมในระยะเวลาของปี 2554 ที่ผ่านมา

read more

Posted in การฟื้นฟูน้ำท่วม, ข่าวน้ำท่วม, ช่วยเหลือน้ำท่วม | Tagged , , , | Leave a comment